niedziela, 28 maja, 2023
No menu items!
spot_img
Strona głównaNasze wodyWody Polskie"Opłata krajowa" za wędkowanie w Wodach Polskich 2023r.

„Opłata krajowa” za wędkowanie w Wodach Polskich 2023r.

Nowy program Wód Polskich jakim jest „Opłata Krajowa”. 

Poniżej mamy zarządzenia Wód Polskich oraz na jakich zasadach powstał program „Opłata Krajowa” , który będzie on obowiązywał w 2023 roku.

W sprawie wprowadzenia Zasad sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku

w ramach programu OPŁATA KRAJOWA.

Na podstawie art. 241 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.) i § 6 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. poz. 2506) w zw. z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 poz. 883 t.j.) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustanawia się Program „OPŁATA KRAJOWA” i wprowadza się Zasady sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 r. w ramach Programu OPŁATA KRAJOWA, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia.2. Wprowadza się wzór oświadczenia o przystąpieniu do Programu OPŁATA KRAJOWA, który stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67 /2022

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W 2023 ROKU W RAMACH PROGRAMU OPŁATA KRAJOWA

§ 1.

1. Uprawniony do rybactwa, którego obwód rybacki znajduje się w wykazie wód Programu Opłata Krajowa (dalej: ,,Program”), sprzedaje zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich i łowiskach, które objęte są Programem i znajdują się w wykazie wód Programu (dalej:„Zezwolenie”), na zasadach i warunkach określonych niniejszymi Zasadami sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 r. w ramach Programu Opłata Krajowa (dalej: ,,Zasady”).
2. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach w 2023 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb również z jednostki pływającej z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Uprawniony wykonujący amatorski połów ryb jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku, w szczególności w zakresie amatorskiego połowu ryb z jednostki pływającej.

§ 2.

1. Wysokość opłaty sprzedaży rocznego Zezwolenia ustalona jest Zarządzeniem nr 58/2022 Prezesa Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie.
2. Wędkarz korzystający z zezwolenia na amatorski połów ryb wydawanego przez użytkownika rybackiego obowiązującego w jego obwodzie i nie wydanego w ramach Programu, celem uzyskania Zezwolenia w ramach Programu dokonuje opłaty za to Zezwolenie, która wynosi różnicę pomiędzy ceną za posiadane zezwolenia, a ceną Zezwolenia w ramach Programu.
3. Kwota opłaty i dopłaty, o której mowa ust. 2 pozostaje na koncie uprawnionego do rybactwa, który wydał Zezwolenie.

§3.

1. PGW Wody Polskie przygotowuje i przekazuje uprawnionym do rybactwa dokument Zezwolenia, którego uzupełnienie o dane wędkarza następuje przez uprawnionego do rybactwa w chwili sprzedaży Zezwolenia.
2. Dokument Zezwolenia jest drukiem ścisłego zarachowania.
3. Każdy uprawniony do rybactwa jest zobowiązany przesłać do Departamentu Rybactwa w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie do 5. dnia każdego miesiąca informację o liczbie sprzedanych Zezwoleń w miesiącu poprzedzającym.
4. Wszystkie niewykorzystane dokumenty Zezwolenia zwracane są do PGW Wody Polskie do dnia 5 stycznia roku następnego.
5. Za niezwrócone dokumenty Zezwolenia uprawniony do rybactwa zostanie obciążony pełną wysokością ich wartości.

ZARZĄDZENIE NR 58 /2022
PREZESA
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE
z dnia 29. 09. 2022 r.


w sprawie określenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie


Na podstawie art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506) w zw. z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się wysokość opłaty za sprzedaż rocznego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA w obwodach rybackich i łowiskach, które przystąpią do programu OPŁATA KRAJOWA, obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 350,00 zł brutto.
2. Ustala się wysokość opłaty za sprzedaż ulgowego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 175,00 zł brutto (50% opłaty rocznego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA).
3. Do ulgi w opłacie za sprzedaż zezwolenia OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia.
4. Osoba uprawniona do ulgi zobowiązana jest przy kontroli okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek.
5. Ustala się wysokość dopłaty do zezwolenia OPŁATA KRAJOWA za łowienie z jednostki pływającej w obwodach, w których zgodnie z regulaminami amatorskiego połowu jest to dopuszczalne, obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 50,00 zł brutto.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r .

Zezwolenia na terenach Wód Polskich. Jedna opłata za rok wędkowania.

Projekt „Nasze Łowiska” został wdrożony przez Wody Polskie w 2022 roku; jedno zezwolenie uprawnia do wędkowania we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2022 roku jednolita opłata wynosiła 250 zł (ulgowa wynosiła 125 zł), a obwodów, w których można swobodnie łowić, przybywa. Stawka w 2023 roku podniosła się i wyniesie 350 zł. Podobnie wzrośnie opłata krajowa dla uprawnionej do ulgi młodzieży do 18. roku życia, będzie to 175 zł.

W ubiegłym roku stawki za wędkowanie były niższe, wynosiły:

  • koszt zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu – 250 zł brutto,
  • koszt ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu – 125 zł brutto,
  • koszt dopłaty za łowienie z łodzi – 50 zł brutto, można łowić tylko w obwodach i łowiskach, na których jest to dopuszczalne według regulaminu.

Opłata Krajowa

Wędkarz może wykupić zezwolenie uprawniające do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach, które przystąpią do programu OPŁATA KRAJOWA.

Wykazy obwodów, użytkowników rybackich i dzierżawców, którzy przystąpią do programu OPŁATA KRAJOWA aktualizowane będą na bieżąco na stronie internetowej.

Poniżej wykaz obwodów rybackich objętych programem OPŁATA KRAJOWA:

  • jezioro Bytoń w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 4;
  • jezioro Grojeckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 9;
  • jezioro Lutoborskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 4;
  • jezioro Ługowskie w zlewni rzeki Chodeczka nr 5;
  • jezioro Skrwilno w zlewni rzeki Skrwa Prawa nr 2;
  • jezioro Świesz w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 3;
PODOBNE ARTYKUŁY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -spot_img

Popularne

Ostatnie komentarze

Gabriel Woźniak Skórka ul. Lesna 1 64-917 Skórka on Opłaty za wędkowanie na „Wodach Polskich” 2023r.
Łowienie ,ale wędkarzy nie ryb. on „Nasze Łowiska” Wody Polskie wykaz obwodów
Koło PZW Nr 5 ,, Liwia Łuża ,, w Cerkwicy on Nowe władze w Okręgu PZW Szczecin