Wydarzenia

Zdobądź Zezwolenia na Wody Polskie - Klucz do Legalnej Eksploatacji Zasobów Wodnych

Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł22.11.20237 min.
Zdobądź Zezwolenia na Wody Polskie - Klucz do Legalnej Eksploatacji Zasobów Wodnych

Wody polskie zezwolenia są kluczem do legalnego korzystania z zasobów wodnych w Polsce. Bez odpowiednich zezwoleń wydawanych przez Wody Polskie, eksploatacja wód powierzchniowych lub podziemnych, a także prowadzenie prac regulacyjnych czy budowa urządzeń wodnych jest nielegalna. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie są rodzaje zezwoleń wodnoprawnych, kto musi się o nie ubiegać, jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia, jakie dokumenty są potrzebne i ile kosztuje. Poznasz również przypadki, kiedy Wody Polskie mogą odmówić wydania zezwolenia lub je cofnąć. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Zezwolenia wodnoprawne są wymagane przy większości prac związanych z wodami.
 • Procedura uzyskania zezwoleń nie jest skomplikowana, ale wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów.
 • Wody Polskie kontrolują przestrzeganie warunków zezwoleń i mogą je cofnąć w razie nieprawidłowości.
 • Należy pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat za korzystanie z wód na podstawie zezwoleń.
 • Posiadanie ważnych zezwoleń wodnoprawnych jest kluczem do legalnej eksploatacji zasobów wodnych.

Jak uzyskać zezwolenie wodnoprawne Wód Polskich

Zezwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną wydawaną przez Wody Polskie, która uprawnia do korzystania z wód w określonym celu i określa warunki tego korzystania. Aby je uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego terenowo organu Wód Polskich.

Procedura uzyskania zezwolenia nie jest skomplikowana, jednak wymaga przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i uiszczenia opłat. Cały proces od złożenia wniosku do wydania decyzji trwa zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi danego organu Wód Polskich. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych braków formalnych i przyspieszyć załatwienie sprawy.

Pamiętaj, że zezwolenie uprawnia do korzystania z wód tylko na określonych w nim warunkach. Niestosowanie się do tych warunków może skutkować cofnięciem zezwolenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia wodnoprawnego należy złożyć do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich właściwego dla miejsca planowanego korzystania z wód. Na stronach internetowych Wód Polskich znajdują się szczegółowe informacje kontaktowe do poszczególnych organów.

W niektórych przypadkach, np. dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wniosek składa się dodatkowo do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Złożenie wniosku do niewłaściwego organu może wydłużyć postępowanie i opóźnić uzyskanie zezwolenia.

Rodzaje zezwoleń wodnoprawnych i procedury

W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów zezwoleń wodnoprawnych. Do najpopularniejszych należą:

 • Zezwolenie na pobór wód - uprawnia np. do poboru wód na cele przemysłowe, rolnicze lub komunalne;
 • Zezwolenie na zrzut ścieków - konieczne przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;
 • Pozwolenie wodnoprawne - wymagane przy większych inwestycjach hydrotechnicznych.

Procedura uzyskania każdego zezwoleń jest bardzo podobna. Różnice dotyczą głównie wymaganych załączników do wniosku oraz uwarunkowań technicznych w zakresie np. jakości zrzucanych ścieków.

Jak długo trwa procedura?

Uzyskanie zezwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Ustawowy termin na wydanie decyzji wynosi miesiąc od złożenia wniosku, jednak w praktyce postępowanie trwa 1-3 miesiące.

Termin może ulec wydłużeniu, jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia wniosku lub gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana. Dlatego warto z wyprzedzeniem pomyśleć o wszystkich formalnościach.

Kto musi ubiegać się o zezwolenia na korzystanie z wód

Zezwolenie wodnoprawne jest wymagane od wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które zamierzają:

 • pobierać z wód powierzchniowych lub podziemnych średniorocznie powyżej 5 m3 wody na dobę;
 • wprowadzać ścieki do wód lub do ziemi w ilości powyżej 5 m3 na dobę;
 • wykonywać urządzenia wodne, np. opaski lub ostrógi brzegowe, jazy, zapory czy stawy rybne o powierzchni powyżej 500 m2;
 • prowadzić inną działalność, której warunki wykonywania może określić w drodze decyzji organ wodny - Wody Polskie.

Obowiązek ubiegania się o zezwolenie mogą nałożyć także dodatkowe przepisy, np. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku.

Wymagane dokumenty i opłaty za zezwolenia

Zdobądź Zezwolenia na Wody Polskie - Klucz do Legalnej Eksploatacji Zasobów Wodnych

Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju wnioskowanego zezwolenia. Podstawowymi załącznikami są:

Wypełniony formularz wniosku Plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu
Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana)

Opłaty za wydanie zezwoleń wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od rodzaju i warunków zezwolenia. Szczegółowe stawki są określone w rozporządzeniach.

Kary za brak zezwoleń

Korzystanie z wód bez wymaganych zezwoleń jest wykroczeniem, za które grożą dotkliwe kary - grzywna oraz nakaz przywrócenia stanu poprzedniego na koszt własny.

Dlatego ubieganie się o legalne zezwolenia i przestrzeganie ich warunków jest bardzo istotne.

Odmowa lub cofnięcie zezwoleń przez Wody Polskie

Wody Polskie mogą odmówić wydania zezwolenia, gdy np. sposób korzystania z wód zagraża osiągnięciu celów środowiskowych, nie spełnia wymagań ochrony wód lub gdy występuje konflikt interesów innych użytkowników wód.

Organ może także cofnąć udzielone zezwolenie, gdy podmiot narusza warunki określone w zezwoleniu, nie wnosi opłat lub gdy zezwolenie nie jest wykorzystywane przez ponad 3 lata.

W obydwu przypadkach przedsiębiorcy przysługuje odwołanie od decyzji organu. Możliwe jest również ponowne wystąpienie o wydanie zezwolenia, jeśli przyczyny odmowy lub cofnięcia ustąpiły.

Monitoring zasobów wodnych

Aby zapobiec nadużyciom, Wody Polskie regularnie monitorują stan zasobów wodnych oraz kontrolują, czy posiadacze zezwoleń przestrzegają określonych w nich warunków korzystania z wód.

Dlatego po otrzymaniu zezwolenia należy pamiętać o realizacji ciążących na nas obowiązków. Pozwoli to uniknąć dotkliwych kar za ich niedopełnienie.

Obowiązki posiadaczy zezwoleń wodnoprawnych

Podstawowym obowiązkiem posiadaczy zezwoleń jest przestrzeganie warunków korzystania z wód określonych w zezwoleniu. Dotyczą one np. ilości pobieranej wody, jakości zrzucanych ścieków czy sposobu prowadzenia monitoringu.

Konieczne jest również terminowe wnoszenie opłat za korzystanie z wód na podstawie aktualnych stawek określanych przez Wody Polskie.

W przypadku zmiany warunków, sytuacji prawnej podmiotu lub zaniechania korzystania z wód należy także poinformować o tym fakcie właściwy organ w celu aktualizacji zezwolenia.

Realizując te obowiązki zyskujemy gwarancję legalności naszej działalności i bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji wód.

Podsumowanie

Uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego jest niezbędne, aby legalnie korzystać z zasobów wód powierzchniowych lub podziemnych w większym zakresie. Na szczęście cała procedura nie jest specjalnie skomplikowana - wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Musimy jednak pamiętać, że oprócz formalności wiążą się z tym także pewne obowiązki - przede wszystkim konieczność przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu. Dotyczą one na przykład ilości pobieranej wody lub parametrów zrzucanych ścieków.

Warto więc zapoznać się dokładnie z tymi wytycznymi i stosować się do nich, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Najgroźniejszą z nich jest cofnięcie pozwolenia, ale możliwe są też dotkliwe kary finansowe.

Podsumowując - zezwolenia wodnoprawne to konieczność przy prowadzeniu poważniejszej działalności gospodarczej. Na szczęście ich uzyskanie nie nastręcza większych trudności, o ile dobrze przygotujemy się do wypełnienia wszystkich wymogów formalnych i środowiskowych.

Najczęstsze pytania

W Polsce występują różne rodzaje zezwoleń wodnoprawnych. Najpopularniejsze to: zezwolenia na pobór wód, zrzut ścieków, pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia związane z prowadzeniem działalności mogącej oddziaływać na stan wód.

Zgodnie z prawem postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 1 miesiąca. Jednak w praktyce procedura trwa zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy ze względu na czynności administracyjne.

Tak, istnieje ryzyko cofnięcia zezwolenia przez Wody Polskie w przypadku naruszenia określonych w nim warunków korzystania z wód lub niepłacenia wymaganych opłat.

Opłaty za korzystanie z wód na podstawie zezwoleń wodnoprawnych wnosi się kwartalnie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Wysokość opłat jest określana corocznie.

Szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych publikowane są na stronach internetowych właściwych miejscowo Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj wszystko o PZW Warszawa: informacje, aktualności, eventsy!
 2. Kalendarz ryb - najlepszy kalendarz wędkarski dostępny online
 3. Łowisko Łódzkie - komercyjne łowiska na ryby
 4. Formy do gum wędkarskich - odlewy form do gum wedkarskich
 5. Na co bierze jesiotr - przynęty i metody złowienia
Autor Mariusz Szczygieł
Mariusz Szczygieł

Jako instruktorka wędkarstwa dzielę się wiedzą jak łowić ryby na spinning, muchówkę i metodą gruntową. Omawiam zestawy sprzętowe, techniki połowu, przynęty, zanęty. Chcę zarażać pasją do tego sportu i pomóc odnieść sukcesy nad wodą!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły